REGULAMIN KONKURSU "JAKIE JEST TWOJE POSTANOWIENIE NOWOROCZNE"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie "JAKIE JEST TWOJE POSTANOWIENIE NOWOROCZNE?". Konkurs jest organizowany dla fanów strony Pocco Italia Ristorante na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100040544017045 w terminie od dnia 15.12.2023 do dnia 05.01.2024.

1.2.    Organizatorem Konkursu jest restauracja Pocco Italia Ristorante z siedzibą przy ulicy Dmowskiego 9 w Sosnowcu, której właścicielem jest firma Pocco Italia Grzegorz Wandyszewski identyfikująca się numerem NIP: 6351553348, REGON: 276894526, dalej zwany "Organizatorem".

1.3.    Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 2-osobe Jury wybrane przez Organizatora.

1.4.    Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

1.5.    Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

1.6.    W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: www.poccoitalia.com.

1. Warunki uczestnictwa  

2.1.   Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie – zwana dalej Uczestnikiem. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2.   Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie.

2.3.    Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

2.4.    Wykonanie zadania Konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

3. Dane osobowe i prawa autorskie

3.1.    Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3.2.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3.3.   W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Pocco Italia Ristorante. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

3.4.    W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej Odpowiedzi konkursowej na profilu Organizatora w mediach społecznościowych w osobnym poście, w tym celu będą publikowane dane z zakresu imienia i nazwiska Uczestnika. 

3.5.    Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. 

3.6.   Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w konkursach zewnętrznych do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji, określonych w Regulaminie. Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem marketing@poccoitalia.com

4. Zasady Konkursu 

4.1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe. 

4.2.    Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: "JAKIE JEST TWOJE POSTANOWIENIE NOWOROCZNE?".

4.3.    O wyborze Laureatów zadecyduje dwuosobowe jury wybrane przez Organizatora Konkursu. 

4.4.    Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/photo?fbid=934245214603604&set=a.653075309387264

4.5.    100 (STO) wybranych odpowiedzi zostanie nagrodzonych, a ich autorzy otrzymają Nagrodę.  

5. Nagrody w Konkursie 

5.1.    Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest Voucher do sieci Xtreme Fitness Gyms o łącznej wartości 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąc złotych i 00/100 groszy), zwana dalej Nagrodą.

5.2.    Organizator wytypuje 100 zwycięzców. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli po 1 (jednej) sztuce Nagrody Łączna wartość Nagród w Konkursie wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy). Wszystkie nagrody w Konkursie zwane są w niniejszym regulaminie „Nagrodami”.  Dodatkowo zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców.

5.3.    Jeden Uczestnik, bez względu na ilość zgłoszonych komentarzy, może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.  

6. Wybór zwycięzcy 

6.1.   Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: "JAKIE JEST TWOJE POSTANOWIENIE NOWOROCZNE??", a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.  

6.2.    Nad prawidłowością̨ przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora, składające się̨ z dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej jako „Jury”). 

6.3.    Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Jury. 

6.4.    Jury dokona, w zależności od ilości przesłanych odpowiedzi ich oceny, wyboru maksymalnie 100 Laureatów spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia.

6.5.    Organizator zastrzega możliwość wybrania mniejszej ilości Laureatów, jeśli zgłoszone pracę nie będą spełniać kryteriów punktowych lub gdy Uczestnicy podejmą działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.  

6.6.    Ocena ma charakter uznaniowy. Autorzy 100 najciekawszych odpowiedzi zostaną umieszczeni na liście Laureatów, według kolejności alfabetycznej. Lista laureatów zostanie opublikowana w osobnym poście na fanpage’u POCCO ITALIA RISTORANTE.

7. Powiadomienie o wygranej, weryfikacja prawa do nagrody 

7.1.    Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odebrania Nagrody w siedzibie Pocco Italia Ristorante przy ulicy Dmowskiego 9 w Sosnowcu w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. 

7.2.    W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę spośród Uczestników Konkursu. 

7.3.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie będzie spełniała walorów zasad kultury. 

8. Reklamacje

8.1.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 05.01.2024 (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie bądź osobiście decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).

8.2.    Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie. 

8.3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „KONKURS”, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

8.4.    Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

8.5.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

9. Postanowienia końcowe 

9.1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: treści publikowane przez Uczestników Konkursu; niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.

9.2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.  


9. Lista Laureatów [nazwy użytkowników platformy facebook.pl]:

 • Mariusz Warmuszok
 • Izabela Mielcarek
 • Ania Tondyra
 • Patrycja Musialik
 • Beniamin Warmuszok
 • Karol Zieliński
 • Piotr Felczuk
 • Wika Dziego
 • Ceterina Książ
 • Bartosz Cynk
 • Gosia F-ka
 • Bartaido Olak
 • Dariusz Adamkiewicz
 • Aneta Słomka
 • Anna Kon
 • Agnieszka Zielińska
 • Anna Wojcik
 • Dominika Bogacz-Dębińska